Open studio 3

Con đường ảnh thẻ của “những đứa trẻ sơ sinh”

The road ID photo of "Newborns"