Open studio 2

Âm thanh tạo ra Ánh sáng 

Ánh sáng nói lên hiện thực

Về những bóng dài song song

The sound creates the light

The light says the reality

About long shadows in parallel