Lặng Yên San Sát - Stillness within Stillnesses

2018

Sắp đặt 

Mica trong, ốc, đèn LED, cột Nhà Sàn

Trong một căn nhà.

Những khung, kèo cột, bệ đá, xà ngang 

bám đầy kí ức 

hằn lên những phiến gỗ ngổn ngang 

đang chờ đợi một tương lai chằn chặn những đường song song. 

Tôi dùng những mường tượng về tái thiết đô thị để gói lại những gì xưa cũ, che đi phần danh tính đã luôn tồn tại qua thời gian của khung Nhà Sàn. Đơn giản là một lưu trữ mong manh, lặng lẽ đồng hiện với phép thử tồn tại trong bối cảnh hiện đại, nơi mà sự phát triển leo cao nhưng đầy đứt gãy.

2018

Installation

Transparent Acrylic, snail, LED light, stilt house's poles

 

In a house.

Frame, column rafter, stone pedestal, cross-beam

full of memories

etched on the scattered timbers

is waiting for a future full of the parallel lines.

I used the imagery of urban renewal to wrap up the old, obscure the identity that has always existed over the time of the stilt house's frame. Simply a fragile archive, quietly coincides with the test that endures in the modern context, where the development is high but full of faults.