Open studio 1

Tôi tạo ra một phép thử về khả năng thích nghi và sinh sản của tự nhiên tại môi trường sống nhân tạo của con người trong một tháng và kết thúc chuỗi thử bằng một món ăn trong bữa tiệc opening hiện diện song song với một căn phòng chứa đầy những quả trứng đang phát triển. 

I created a test of natural adaptability and reproduction in a man-made habitat for a month and ended the test with a dish during the opening party that was in parallel with a room filled with growing eggs.